Regionale Verankering

In het Regionale Verankeringstraject heronderzoeken de instellingen voor groen beroepsonderwijs in Nederland hun bestaansrecht. Op welke manier kunnen zij inspelen op de dynamiek in de maatschappij? Hoe kunnen groene instellingen een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen in de regio?

Transities en paradigmawisselingen

We bevinden ons op het omslagpunt van een hiërarchische top-down samenleving naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Het maatschappelijke debat is volop gaande. Wat betekent dat voor onderwijs: wie leiden we straks op, en waarvoor? Verzorgen onderwijsinstellingen in de toekomst alleen initieel onderwijs, of staan ze ook ten dienste van leven lang leren en regionale innovatie? De uitkomst weten we nog niet. maar de richting voelen we al aan.

Model publieke waarde

De uitdaging voor bestuurders van groene instellingen is om sturing te geven in dit tijdperk van transitie. Het Lectoraat Beroepspedagogiek van de HAN heeft een bestaand model (Marc Moore, 1995) toegespitst op het Nederlandse beroepsonderwijs. Dit maakt duidelijk welke samenhang en processen er optreden, en waar ruimte is om aspecten in beweging te brengen. Het model biedt zo een kapstok voor een bestuurlijke agenda.

Drie scenario’s

Met behulp van van bovengenoemd model zijn 3 mogelijke ontwikkelingsscenario’s scherp geschetst om managers te helpen om hun beeld bij te stellen en hun blik te veranderen. Welke stip op de horizon aan en past het best binnen de eigen context en voorkeuren?
• Focus op de sociale vraag (scholing)
• Focus op sectorale specialisatie (scholing, leven lang leren en innoveren)
• Focus op al dan niet verticaal vakmanschap (scholing en leven lang leren)

Oefeningen

Herpositionering

Bestuurders kunnen variëren in de mate waarin ze de waarden initieel opleiden, leven lang leren en regionale innovatie vormgeven en prioriteren. Zijn ze even belangrijk, overlappen ze elkaar, of juist niet? Bestuurders positioneren de waarden om de huidige situatie in kaart te brengen, en om te schetsen waar zij over 5 of 10 jaar willen zijn.

Netwerken

Voor innovatie zijn met name de zwakke verbindingen in netwerken van groot belang; daar waar de afspraken nog niet vastliggen en nieuwe ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Aan de hand van het Groeilijnenmodel (Wellantcollege) leggen onderwijsbestuurders en hun partners in overheid en onderzoek hun verbindingen onder de loep. Hoe vindt samenwerking plaats en hoe willen ze dat in de toekomst vormgeven?

Dienstverlening

Bestuurders brengen in kaart welke vormen van primaire en aanvullende dienstverlening zij willen bieden rondom initieel opleiden, leven lang leren en regionale innovatie. Huidig en gewenst aanbod worden tegen elkaar afgezet en gekwalificeerd. Zo ontstaat een haalbaar dienstenpakket, waarbij geldt: meer is niet altijd beter.

Capacity building

Het 7Smodel (McKinsey) biedt bestuurders zicht op de kwaliteit van prestaties van een organisatie, en daarmee zicht op gelijktijdig lopende processen binnen een veranderproces. Verandering van organisatieroutines vraagt immers om consistente, gelijktijdige herinrichting van meerdere bedrijfsprocessen. Er is geen eenduidige, generieke aanpak, maar sturing is wel mogelijk en dit model biedt bruikbare input voor de bestuursagenda.

Veranderkracht model

Het veranderkracht model bestaat uit 2 lemniscaten die dwars over elkaar heen liggen.

Grenswerkers tool

Dit spel helpt verkennen wat de blijkbaar cruciale rol van de grenswerker inhoudt op weg naar samenwerking tussen onderwijsinstellingen en regionale partners.

Metderegio.nl is een initiatief dat voortkomt uit het nationale demonstratietraject Regioleren van Wellantcollege en AOC Terra.
Transitiemanagers Gonneke Leereveld en Willem Foorthuis zijn ontwerper van het proces en staan aan de basis van de vormgeving van het gedachtegoed.
Het traject regionale verankering borduurt voort op dit gedachtengoed samen met onderzoeker Loek Nieuwenhuis en expert Woody Maijers.