Ambities

De wens is er om van project naar traject te gaan: samen leren, samen regioleren en internationaliseren. Beide instellingen willen het concept ´regioleren´ invoeren en borgen in de organisatie, beide willen een mbo zijn met internationaal profiel. Beide instellingen hebben de ambitie zich te ontwikkelen tot een internationaal georiënteerd kennis- en praktijkcentrum samen met hun (inter)regionale partijen. Op basis van de eigen ambitie wordt kennis en kunde met elkaar gedeeld en wordt er van elkaar geleerd in de ontwikkeling van onderwijsinstelling naar internationaal georiënteerde kennis- en praktijkcentrum op basis van een met triple helix partijen kennisagenda en onderliggende projecten.

Ambitie: Wellantcollege en AOC Terra hebben zich ontwikkeld tot internationaal georiënteerde innovatieve instelling en zijn onderdeel van de lerende netwerkstructuur tussen regionale gouden driehoek partijen (overheid, ondernemers, NGO´s) in een hybride model.

Dit met als doel:

Modern, innovatief groen onderwijs realiseren

  • Projectonderwijs in de context van de regio te integreren in het adoptief curriculum van de eigen instelling (innovatie, een up to date curriculum)
  • Regionale en internationale BPV, stageplekken en afstudeer mogelijkheden te creëren die duurzaam zijn en passen bij opleiding

Kennisuitwisseling, co-creatie en innovatie realiseren in de samenwerking met (inter)regionaal triple helix partijen middels een internationaal georiënteerd kennis- en praktijkcentrum

  • Lerende netwerk structuur en lerende netwerkorganisatie te bouwen
  • Systeem innovatie in de school realiseren (via format met kwaliteitslabel)
  • Deskundigheidsbevordering bij docenten te stimuleren / creëren
  • Mobiliteit en een verbrede mindset bij docenten [om te komen tot een ondernemende docent] en studenten [zelfverantwoordelijk voor hun leertraject] te realiseren
  • Verankering [netwerken opzetten] van de samenwerking met het internationale bedrijfsleven /beroepspraktijk van de opleidingen en onderwijs waaronder HBO en WO

Toekomstbestendig groen onderwijs en organisatie realiseren

  • Nieuw verdienmodel realiseren: acquisitie, nieuwe markten en bronnen van inkomsten aanboren en meer leerlingen zorgen voor een bestendig groen onderwijs [kwalitatief en kwantitatief].
  • Interne capacity building: Ontwikkelen van de benodigde competenties bij ondersteunende diensten tijdens en in het proces. Zorgen dat de eigen mensen worden opgeleid om de werkzaamheden te kunnen doen
  • Zorg dragen voor erkenning door de publieke toezichthouders

AOC Terra en Wellantcollege zien de meerwaarde van samenwerking. Samenwerking met elkaar zodat een lerende omgeving kan ontstaan. Deze vorm van werken binnen de instelling en met elkaar, willen zij graag geformaliseerd zien in een samenwerkingsovereenkomst en in een format met kwaliteitsstandaard voor regioleren en internationaal coöpereren [op basis van afhankelijkheid].

Wetend van elkaar afhankelijk te zijn in het opstellen van de standaard Regioleren